Целеви групи

Услугите на Центъра за обществена подкрепа са насочени към следните целеви групи:

 • Деца от 0 до 18 години в риск:

  • жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му;

  • за които съществува опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие;

  • с увреждане;

  • необхванати от образователната система, в риск от отпадане или отпаднали от училище.

             и техните семейства;

 • Деца от 0 до 18 години и техните семейства от общността, към които са насочени дейностите по първична превенция, както и различни информационни кампании;

 • Деца и младежи в специализирани институции или услуги от резидентен тип;

 • Младежи, напускащи специализирани институции или услуги от резидентен тип;

 • Бременни жени, родители/законни представители на дете в риск, за които Отдел „Закрила на детето”/Дирекция ”Социално подпомагане” е преценил, че имат нужда от специфична подкрепа или съдействие;

 • Кандидати за или вече одобрени приемни семейства;

 • Кандидати за или вече одобрени осиновители;

 • Лица.

Comments are closed.