Програма 3: Подкрепа на приемната грижа

  • Обучение и подкрепа на приемни родители.
  • Информационни кампании.
  • Обучение и подкрепа на кандидат-осиновители.
[raw]
     
[/raw]

Осигуряването на сигурна и спокойна семейна среда е основен приоритет на всички нас, които сме избрали социалната сфера за своя реализация. Приемната грижа е услуга, която осигурява дом и сигурност на все повече деца, лишени от родителски грижи. А, за какво повече би могло да мечтае едно такова дете?!

Популяризирането на услугата „приемна грижа” е основен приоритет в дейността на ЦОП. Екипът, неведнъж, е провеждал информационни срещи за запознаване на местната общност с принципите и условията на услугата.. Ние се грижим за разпространението на публични места на информационни материали, които дават представа за приемната грижа като мярка за закрила на детето, като социалната услуга, а и като социална възможност.

В работата си ЦОП ежедневно работи с деца, настанени в приемни семейства. Целта е по- плавна адаптация и изграждане на доверителна връзка приемен родител – дете. Постигнатите резултати несъмнено са високи. Децата, настанени в приемни семейства, получават разбиране и подкрепа. Тристранната връзка дете – родител – специалист способства за оптимално постигане на поставените цели.

Екипът на ЦОП- Дупница е квалифициран и в обучение и подкрепа на приемни родители, с цел подпомагане процеса на деинституционализация и осигуряване на добро бъдеще, каквото заслужава всяко дете!

Comments are closed.