Програма 1: Превенция

  • Информационни кампании.
  • Семейно консултиране, мотивиране и подкрепа.
  • Семейно планиране.
  • Превенция на насилието и подкрепа на деца жертви на малтретиране, неглижиране и насилие.
  • Превенция, работа с деца с отклоняващо се поведение и консултация на семействата им.
  • Превенция на отпадане от училище. Професионална ориентация.
  • Подкрепа на деца преживели тъга, загуба.
  • Подкрепа на деца със суицидно поведение.

Comments are closed.