За центъра

Център за обществена подкрепа – Дупница е разкрит със Заповед № РД 01 – 149/10.02.2012 г. на Изпълнителния директор на Агенция „Социално подпомагане” като държавно делегирана дейност, с доставчик на социалната услуга „СОНИК СТАРТ” ООД.

Основното предназначение на „Центъра за обществена подкрепа” е предоставянето на комплекс от социални услуги, насочени към деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Мисия: Да подобрим качеството на живот и социалните умения на деца в риск и техните семейства на територията на Община Дупница, чрез прилагане на нови устойчиви и комплексни подходи на работа с уязвимите групи и превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

Цел: Да предоставяме съвременни, ориентирани към детето и семейството, алтернативни на инситуционалната грижа социални услуги в общността. Да подпомагаме и подкрепяме деца и семейства в риск за изграждане на здрава семейна среда и взаимоотношения, за предотвратяване на изоставянето, институционализирането, неглижирането и малтретирането на деца.

Капацитет: 20 места

Достъп до услугите на ЦОП:

 1. Чрез направление или заповед от Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Дупница;

 2. Чрез заявка от други институции и организации;

 3. Чрез заявка от самозаявили се клиенти, които по собствена преценка са се насочили към ЦОП.

Предоставяните социални услуги в ЦОП са безплатни за потребителите.

Центърът е с удобна локация в центъра на град Дупница; предоставя възможност за индивидуални и групови срещи. Всеки е добре дошъл!

Принципи на работа:

 • Гарантиране на най-добрия интерес на детето, съгласно Конвенцията на ООН за правата на детето;

 • Гарантиране правото на всяко дете да бъде отглеждано в семейна среда;

 • Зачитане на достойнството и личността на детето;

 • Уважение към личната история, религиозна, етническата и културна идентичност на детето и семейството му;

 • Зачитане правото на детето на изразяване на мнение и изслушване;

 • Индивидуален подход на интервенциите при работа по случай;

 • Доброволност за ползване на социалните услуги, предоставяни в ЦОП;

 • Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация и подкрепа.

 • Проява на толерантност и разбиране от страна на персонала към различията и многообразните потребности на децата.

 • Работа в екип и междуинституционално сътрудничество.

 • Поверителност.

В чудната страна на Център – Дупница ела, тук уютен, цветен е света. Сред весели игри и забавление, стани част от нашето приключение. Бъди художник, изследовател и поет,
участие вземи в дейности безчет.

Повярвай в себе си и разбери, че сам ще сбъднеш своите мечти!

Център за обществена подкрепа- Дупница се утвърди като пространство за социална и психологическа подкрепа, насочена към деца и семейства в риск. ЦОП-Дупница е специално място, където всеки винаги може да потърси помощ и да получи квалифицирана консултация, подкрепа и информация.

Позитивизма и младежкия дух на членовете на екипа предразполага към изграждане не само на доверителна връзка потребител- специалист, а и на приятелски отношения, поддържани дори след края на ползваната социална услуга.

ЦОП е мястото, където всяко дете да повярва в себе си и личните си умения.

Окуражавайки потребителите си, екипът върви с тях по пътя на мечтите, помагайки им да преодолеят страха и несигурността.

Като част от голямото семейство на СОНИК СТАРТ, екипът на ЦОП- Дупница има подкрепата на колегите си, работещи в над 10 български града.

Ежегодната обучителна програма, която СОНИК СТАРТ осигурява на служителите си, вдъхва допълнителна увереност и стимул за работа на екипа на ЦОП.

Материалната база на центъра отговаря на нуждите и потребностите на потребителите и предлага сигурна и спокойна среда за работа.

[raw]

     
[/raw]

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *