За екипа

   1.   Основна информация за екипа
В Центъра е сформиран екип от различни специалисти, работещи в областта на детското развитие, семейното функциониране и закрилата на детето. Екипът се състои от: Ръководител, Психолог, Социален работник, Педагог и Арт терапевт.

РЪКОВОДИТЕЛ АНИТА БОГОСЛОВОВА

Управлява заложените дейности и услуги в Центъра за обществена подкрепа (ЦОП), чрез предоставяне на управленска, професионална, финансова и административна подкрепа на екипа от специалисти.

Организира, наблюдава, контролира, подкрепя и супервизира работата на всички специалисти в ЦОП – Дупница. Отговаря за административната организация и за качеството на предоставяните социални услуги. Планира развитието на екипа съгласно индивидуалните планове за развитие на всеки служител. Осъществява сътрудничество с организациите и институциите, работещи с деца или по проблемите на децата в общината и на национално ниво.

ЛИЧНО МОТО: НЯМА НЕВЪЗМОЖНИ НЕЩА!

СОЦИАЛЕН РАБОТНИК ИНА КАРАПЕТКОВА
  ина Отговаря за пряката социална работа с потребителите на Центъра, координира работата по случай на екипа. Извършва първоначална оценка на случая, констатира потребностите от конкретна социална услуга; инициира екипно обсъждане, подготвя план за работа.Води индивидуални и групови консултации, както на деца така и на техните родители/ семейства.Има водеща роля в организиране  на работата по всеки случай. Работи в най-тясна връзка с екипа на ЦОП, води необходимата документация.
ЛИЧНО МОТО: ВЯРВАЙ В СЕБЕ СИ!

ПЕДАГОГ ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА
илияна Работи с деца, които имат затруднения в образователния процес, за които има риск да отпаднат от образователната система и които вече са отпаднали, както и с техните родители. Работи активно с директорите в училищата в града, педагогическите съветници и класни ръководители, с цел събиране на информация, касаеща бъдещата му работа с всяко дете. Прави първоначална оценка на образователното ниво на детето, констатира образователните потребности и бъдещ потенциал на всяко дете, с което работи. Оказва индивидуална помощ на нуждаещите се ученици. Участва в мултидисциплинарен екип. Изработва индивидуални и групови образователни програми.
ЛИЧНО МОТО: САМО НАПРЕД И НАГОРЕ!

ПСИХОЛОГ МАРГАРИТА ИЛИЕВА – ДИНИНА

Отговаря за психологическата работа в Центъра; приема и консултира деца, семейства и родители след постъпило направление за предоставяне на социална услуга от Отдел „Закрила на детето”, при Дирекция „Социално подпомагане”, МКБППМН и др. Извършва първоначална психологическа оценка на случая, констатира потребностите от психологическа интервенция. Провежда групови консултации и семинари. Разработва психологически програми. Работи в екип с останалите експерти, консултанти и специалисти в Центъра.

ЛИЧНО МОТО: Бъди промяната ,която искаш да видиш в света

АРТ-ТЕРАПЕВТ АНИТА БОГОСЛОВОВА
анита

Планира, организира и провежда арттерапевтична дейност на потребителите на социални услуги в Центъра за обществена подкрепа – Дупница. Използва различни методи за постигане на положително развитие при потребителите – да опознаят собственото си АЗ, да го разкрият и да влязат в света на възрастните, пълноценно да съществуват и взаимодействат в него.

Работи съвместно със специалистите на ЦОП в изготвятнето на индивидуалните планове за работа за всеки потребител на социални услуги.

ЛИЧНО МОТО: МОЖЕШ ДА ЗАГУБИШ БИТКАТА, ВАЖНОТО Е ДА СПЕЧЕЛИШ ВОЙНАТА!

 

   1.   Допълнителна информация за екипа

————————————Вижте интервюто с членовете на екипа——————————-


 

ПРИВЛИЧАМЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

Към постоянния екип на ЦОП – Дупница се привличат професионалисти, експерти и консултанти, в зависимост от спецификата на индивидуалната работа с потребител/и. Екипът на ЦОП – Дупница ползва и професионалния ресурс от експерти и специалисти на СОНИК СТАРТ, работещи в останалите социални звена на организацията в цялата страна.

Работи съвместно със специалистите на ЦОП в изготвятнето на индивидуалните планове за работа за всеки потребител на социални услуги.

екип1ЕКИПА НА ЦОП-ДУПНИЦА

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *